Verkiezingsspecial ondernemingsraad

Van 11 tot 16 mei 2020 zijn er verkiezingen voor een nieuwe or. Niet onbelangrijk want via de or kun je invloed hebben op beslissingen van de Inspectie. De or-leden laten de stem van de werknemers horen bij de bestuurder. Dit noemen we medezeggenschap. 

CMHF/VRO
 

Oog voor ’t kind – Zicht op elkaar – Focus op vakmanschap

OR&VRO – juist nu
We zitten midden in een crisis, waarvan niemand weet wat de consequenties zullen zijn. Maar de wereld verandert en het onderwijs verandert mee. Dat vraagt iets van ons. We kunnen niet zomaar doorgaan met wat we deden. Ons toezicht zal veranderen en de inspectie ook. Kunnen we straks nog de klassen in? Wat vragen we van scholen en besturen in en na een crisis? Hoe zien onze onderzoeken er dan uit? Het zijn spannende vragen, waar we als VRO niet voor weg lopen. En dat geldt ook voor de zaken, die ons rechtstreeks raken. Want kunnen we ons werk nog steeds op dezelfde manier doen zoals we dat gewend waren? Of moeten we ons werk op een andere manier of met minder mensen doen? Hoe ziet onze organisatie er dan uit en wat betekent dat voor jou en mij? De plannen die we als inspectie hadden, zullen in ieder geval worden herzien. En dan is een sterke, koersvaste OR onmisbaar. En onze koers is duidelijk: oog voor ’t kind, zicht op elkaar en focus op vakmanschap. Daar gaan we niet van afwijken.

Oog voor ‘t kind
Elk kind, jong en oud, heeft recht op goed onderwijs. Dat is de essentie van ons werk. Daarom zien wij het Kinderrechtenverdrag (1995) als de basis en luidt ons motto: Das Kind im Auge. Juist nu is het belangrijk dat we het kind niet uit het oog verliezen en een ding is zeker: met de VRO in de OR zal dat niet gebeuren.  

Zicht op elkaar
Daarnaast is het belangrijk dat we samen optrekken. Momenteel werken we op afstand en toch voelen we ons nauw met elkaar verbonden. Via facetime, skype, webex, mail en appjes houden we contact. Ons werk doen we samen, zelfs al zitten we thuis. Dat is de kracht van onze organisatie en daaraan dragen we graag ons steentje bij. En als het spannend wordt dan zet de VRO zich in voor jouw (rechts)positie in onze organisatie. Daarvoor zijn we verbonden aan de vakbond CMHF zodat we in de OR jullie belangen goed kunnen behartigen, individueel en collectief. Daar kun je op rekenen.
 
Focus op vakmanschap
De inspectie is onze organisatie. We zijn stuk voor stuk professionals die zich betrokken voelen bij ons werk. Dat moeten we koesteren, zodat kennis en kunde nooit worden verdrongen door een papieren werkelijkheid van procedures en werkinstructies. Daarom staat de VRO voor de ontwikkeling van vakmanschap, niet alleen voor inspecteurs, maar ook voor analisten, medewerkers toezicht en alle andere collega’s. Want samen zorgen we ervoor dat we als inspectie een bijdrage leveren aan beter onderwijs. De VRO helpt daarbij. We delen onze kennis, gaan met elkaar in gesprek en denken na over wat we nodig hebben om sterk in ons werk en in onze taken te (kunnen) staan.


1.RAZIA KHAWAJA

Afdeling: Juridische Zaken

Motto: Verlies elkaar niet uit het oog

Ik werk bijna 4 jaar bij de inspectie. Hiervoor heb ik bij het Arrondissementsparket Noord-Holland (Openbaar Ministerie) gewerkt in diverse functies inclusief een paar jaar als ambtelijk secretaris van de OR. Zo heb ik kennis gemaakt met de wereld van de ondernemingsraad. Als jurist heb ik me (natuurlijk ☺) verdiept in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ik weet wat de OR doet, wat hij kan, wat hij moet en waar hij niet van is. En geloof me, de mogelijkheden zijn groter dan je misschien denkt. Als OR ben je de ogen en oren van alle medewerkers en ga je het gesprek aan met de inspectieleiding zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Mijn eigen ervaring leert dat goede én tijdige communicatie heel wat vragen en onrust bij alle collega’s kan wegnemen. Als ik de kans krijg om daar een positieve bijdrage aan te leveren, dan doe ik dat graag.


2.DAPHNE LODEWEGES- van DIJK

Afdeling: PO

Motto: Oog voor ’t kind, juist nu

Elk kind heeft recht op goed onderwijs en ik zou het een eer vinden om hieraan ook vanuit de OR, bij te kunnen dragen. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen, ideeën, visies en processen en het kritisch doorvragen om tot een beter resultaat te komen. Ik luister graag naar anderen om vervolgens te zoeken naar de verbindende factor en naar het gezamenlijke belang. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, daarna heb ik gewerkt als applicatieontwikkelaar en vervolgens heb ik de switch naar het onderwijs gemaakt om zo mijn hart te volgen. Voordat ik in maart 2019 gestart ben als inspecteur, was ik werkzaam binnen het primair onderwijs. Eerst op school- en bestuursniveau en vervolgens als onderwijsadviseur. Daarbij heb ik ook medezeggenschapsraden ondersteund. Ik wil graag mijn ervaring en expertise inzetten binnen de OR vanuit de focus van de VRO; met oog voor ’t kind, de medewerker en vakmanschap.


3. JOLANDA POST

Afdeling: PO

Motto: Vakmanschap geeft werkgeluk

Sinds september 2018 ben ik inspecteur PO bij kantoor Zwolle. 30 jaar geleden startte ik als juf op een basisschool. Vervolgens heb ik lange tijd op de pabo in Zwolle en bij NHL Stenden Hogeschool gewerkt. Daarbij heb ik als MR en OR lid ervaring opgedaan om vanuit het gesprek de kwaliteit van de organisatie op een positieve manier te beïnvloeden. Ik geloof erin dat je met gelukkige medewerkers beter in staat bent om te gaan met de veranderingen waar we elke dag voor staan. Zeker nu is dat belangrijk. Dit is tegelijkertijd mijn motivatie om lid te willen worden van de OR. En net als onze organisatie is ook ons werkveld steeds in beweging. Dit vraagt om wendbaarheid in onze professionaliteit. Door met elkaar het goede gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en  de discussie te durven voeren, hoop ik straks in de OR een positieve bijdrage te leveren.


4. KEES LINTERMANS

Afdeling: PO

Motto: De OR doet ertoe, juist nu

In 2003 ben ik in Eindhoven gestart als inspecteur. Van 2007 tot 2014 was ik lid van de OR en dat vond ik fantastisch. Ik was secretaris en die functie had ik ook bij de DOR. Ik heb het zelf dus met eigen ogen gezien: als OR kan je op een positieve manier veel betekenen voor alle collega’s. Nu ben ik afdelingshoofd in Tilburg en door me kandidaat te stellen voor de OR wil ik onderstrepen dat medezeggenschap een groot goed is waar we allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Ik doe het als ‘lijstduwer’ met de belofte dat ik, als ik voldoende voorkeurstemmen krijg, echt zitting zal nemen in de OR. Ik hoop dat jullie het zullen doen door in ieder geval te gaan stemmen. Want een sterke, positieve OR, die breed wordt gedragen, doet ertoe.


Open hier de Poster van onze kandidaten!