Nieuws


Beste collega’s en webinarbezoekers van 26 januari jl.

Jullie volgden op 26  januari jl. het webinar met Maurits Hoenders van stichting Beroepseer (of je gaf je daarvoor op).

In de bijlage vind je daarom twee documenten:

het overzicht van het aanbod van stichting beroepseer en de presentatie van het webinar van 26 januari jl.

Verder bieden we je het volgende aan:

  • Het E-boek Het Recht op ambtelijk vakmanschap, dat gratis is te downloaden op: E-boek: Het recht op ambtelijk vakmanschap
  • Het recht op ambtelijk vakmanschap is daarnaast te bestellen in de webshop van Stichting Beroepseer of via de bekende boekhandels en kost € 25,-: https://beroepseer.vrijeboeken.com/
  • De website van werk aan uitvoering
  • En hier de website van grenzeloos samenwerken, BZK, waar de programma’s ambtelijk vakmanschap en dialoog en ethiek onder vallen.

Overzicht aanbod Stichting Beroepseer:

Presentatie Goed Werk Plaats Ambtelijk vakmanschap- VRO


Aleid Ringelberg heeft een derde blog geschreven getiteld: Vrijheid.

U kunt de blog lezen via onderstaande link:

Blog 3, Aleid Ringelberg


Webinar over rechtsstatelijk besef door Hans Wilmink

Lees en kijk het Webinar terug via deze link: Webinar Hans Wilmink


Blog van de Stichting Beroepseer: Versterken ambtelijk vakmanschap cruciaal voor geloofwaardigheid overheid


Nieuwsbrief CMHF 01-2021

Er is een nieuwe nieuwsbrief van de CMHF, u kunt deze lezen via onderstaande link:

Nieuwsbrief CMHF 01-2021


PROview Sociale Partners

Het CMHF heeft een nieuwe PROview gepubliceerd.

U kunt de PROview raadplegen via onderstaande link:

PROview Sociale Partners nr. 18 van 15 oktober 2020


Nieuwsbrief Rijk CMHF nr 5-2020


Nieuwsbrief ondernemingsraad 31 maart 2020

In deze nieuwsbrief: een nieuwe werkelijkheid, interne doorstroom en transparantie, de laatste keer vergaderen met Monique, kort nieuws, aanpassing: check of je kiesgerechtigd bent of je verkiesbaar kunt stellen.   
> Een nieuwe werkelijkheid
> Interne doorstroom en transparantie
> Laatste keer vergaderen met Monique
> Kort nieuws
> Aanpassing: Check of je Kiesgerechtigd bent of je verkiesbaar kunt stellen
Een nieuwe werkelijkheid  Wat ziet onze wereld er sinds ruim twee weken anders uit. Scholen dicht, Inspectiebezoeken afgelast of op afstand uitgevoerd, thuiswerken en oefenen met digitale overlegmogelijkheden.
Allemaal ontwikkelingen met stevige consequenties voor ons werk en privéleven. Ook voor de or gaan de dingen nu anders. Natuurlijk hebben we contact met Monique over de consequenties voor de Inspectie en haar medewerkers. Daarnaast onderzoeken we wat de rol van de or is in de situatie nu en bij eventuele toekomstige veranderingen. En hoe we die rol voor medewerkers en organisatie zo goed en constructief mogelijk in kunnen vullen. We houden als or de vinger aan de pols en laten ons ook door anderen informeren over waar we op moeten letten.
We weten niet wat de komende tijd allemaal gaat brengen. Dat neemt een boel onzekerheid met zich mee, maar ook de mogelijkheid om creatieve oplossingen te ontdekken. Of je nu alleen bent, het onderwijs en opvang voor je kinderen verzorgt of zorgtaken voor naasten oppakt, het maakt deze periode voor iedereen een uitdaging. Ook bij onze collega’s zal het Coronavirus dichtbij komen. We hopen dat we elkaar kunnen blijven vinden en steunen. De boodschap van onze ministers is helder, zorg in eerste instantie voor jezelf en je naasten. Kom je in de knel met werk, neem dan contact op met je leidinggevenden. Tot slot: zorg goed voor jezelf, je familie, vrienden en elkaar.  

Interne doorstroom en transparantie  Donderdag 19 maart hebben we ons ongevraagd advies over Loopbaan en Mobiliteit aangeboden aan Monique. Het resultaat van ons werk van de afgelopen maanden. Hierbij hebben we o.a. jullie reacties op onze (concept)visie meegenomen. We zien dat de Inspectie waarde hecht aan loopbaan en mobiliteit. Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven en instrumenten beschikbaar geworden. Daar zijn we blij mee en dit verdient waardering. Waar we ons wel zorgen over maken is de samenhang tussen de beleidsstukken en instrumenten, de vertaling van beleid naar concrete acties en de controle daarop. In dat verband hebben we vijf adviezen gegeven: Zorg voor meer transparantie in de procedure bij werving en selectie; Stuur duidelijker op interne doorstroom en betrek afspraken uit de gesprekscyclus hierbij; Bevorder meer eenduidigheid in handelen van leidinggevenden; Zorg voor een beter zicht op het functioneren van medewerkers; Zorg voor consequente inschaling volgens de opgestelde functieprofielen. Lees ook zeker het advies voor de inkleuring van deze adviezen. We bespreken het (vooralsnog) op 23 april met Esther Deursen (waarnemend IGO) en te zijner tijd met onze nieuwe IGO.

Regie op de eigen loopbaan en mobiliteit is allereerst een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Aan dat gegeven willen wij met dit advies dan ook niets afdoen. In dit advies richten wij ons echter op de rol van de organisatie.  Laatste keer vergaderen met Monique  12 maart namen we als or alvast de tijd om Monique te bedanken. We hebben als or altijd open en constructief met Monique samengewerkt. Bij de behandeling van de vele dossiers die langskwamen kon de or zijn rol als “tegenmacht” waarmaken. We waren het niet altijd eens, maar er was wederzijds respect en gelijkwaardigheid in discussies. Monique, hartelijk dank daarvoor… we gaan je missen. Monique spreekt ook haar waardering uit voor de samenwerking met de or. We zijn blij dat het afscheid van Monique op een ander moment gepland wordt. Inmiddels is duidelijk geworden dat Monique nog iets langer bij de Inspectie blijft. Dit is volgens ons een goede zaak, nu er zo veel onduidelijk is.  Kort nieuws
Naast de hierboven benoemde onderwerpen stond er meer op onze agenda deze periode. De meeste onderwerpen ontvingen we ter informatie of om de stand van zaken te bespreken. De meest relevante hiervan waren: Proza, de trainingen verliepen (tot de Corona-maatregelen) volgens schema evenals de overgang.
De stand van zaken rondom de huisvesting, o.a. het parkeerbeleid, aanleg van ICT en telefonie in Sint Jacobstraat 200.
Het aantal (gemelde) datalekken van het afgelopen jaar is een stuk lager dan het jaar ervoor. Een goed teken. De tussentijdse evaluatie klachtenprocedure JZ. De stand van zaken rondom de vrijwillige van werk naar werk kandidaten bij DBO. De or heeft het DGO gevraagd betreffende medewerkers een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Hiervoor wordt een nieuwe manier gezocht in verband met de Corona-maatregelen.  Aanpassing: Check of je kiesgerechtigd bent of je verkiesbaar kunt stellen
In onze verkiezingsspecial van 9 maart jl. berichtten we dat je tot 23 maart kon checken of je naam erin vermeld staat en of je je kandidaat mag stellen en mag stemmen. Voor beide opties moet je minimaal drie maanden in dienst zijn bij de Inspectie. Checken doe je door een mail te sturen naar de or via: or@owinsp.nl. Wij kijken dan in het register of het klopt en koppelen dat naar je terug.

Naar aanleiding van de maatregelen rondom het Coronavirus en het feit dat veel medewerkers op dit moment thuis aan het werk zijn, heeft de verkiezingscommissie besloten de termijn waarin je kan checken te verlengen tot 10 april 2020. 
 
De periodieke inloop lunch gaat voorlopig niet door. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar: or@owinsp.nl

VRO Nieuws:

VRO nieuwsbrief februari 2020:

Nieuwsbrief VRO februari 2020


Uitnodiging bijeenkomst VRO 30 oktober 2019 te Utrecht :

Dag collega’s,

Hierbij ontvang je een uitnodiging van de beroepsvereniging voor medewerkers van de inspectie, de VRO.

De VRO is een beroepsvereniging van en voor collega’s van de inspectie. We zetten ons in om de ontwikkeling van ons professionele handelen te stimuleren en  faciliteren. Dit vanuit de opvatting dat we als professionals vooral  ook zelf aan zet zijn als het gaat om het bevorderen en up to date houden van de kwaliteit van ons professionele handelen.

Zo hebben we beroepsstandaarden ontwikkeld. Dit is een set richtinggevende uitspraken over de uitoefening van ons werk die we kunnen gebruiken om op ons handelen te reflecteren en de dialoog met elkaar te voeren, zie onze website https://www.verenigingonderwijsinspectie.nl

De VRO is ook aangesloten bij een vakorganisatie (CHMF; Centrale van middelbare en hogere functionarissen bij overheid, onderwijs en bedrijven en instellingen). Dit maakt het mogelijk dat onze leden een beroep kunnen doen op individuele belangenbehartiging, waaronder juridische bijstand. De CHMF behartigt daarnaast ook de collectieve belangen van de verenigingen (leden) die bij haar centrale zijn aangesloten, o.a. in het kader van het pensioenakkoord. Vanuit de VRO zijn we met een fractie van twee collega’s vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. Riekent van den Dolder is de voorzitter van de OR en Liesbeth Klaver is naast OR lid ook lid van de departementale ondernemingsraad (DOR).

Wij willen graag met jullie in gesprek over wat we voor jullie kunnen betekenen en wat de toegevoegde waarde kan zijn als je lid wordt van de VRO en/of de CMHF. Daarom nodigen we jullie van harte uit voor een bijeenkomst, datum 30 oktober 2019 van 16.00 tot 17.00 in Utrecht. Zie opnieuw de website, waarop je je ook kunt aanmelden voor het lidmaatschap.

We horen graag van je of je wil komen.

Hartelijke groet, namens het bestuur van de VRO, Hugo Joustra, Liesbeth Klaver en Anja van Zijl.


Blog CMHF-voorzitter Rob Hunnego:
De FIFA en het Pensioenakkoord

Lees hier de blog van Rob Hunnego!


 

VRO themabijeenkomst op 25 september van 13.30 uur tot 17.00 uur op ons kantoor in De Meern.

Vereniging medewerkers van de Rijksinspectie van het Onderwijs

Beste collega’s,

Zoals voor de vakantieperiode al aangekondigd  nodigen we jullie hierbij graag uit voor een inhoudelijke themabijeenkomst over;

‘Het delen van informatie over leerlingen en studenten tussen professionals’.

 

Al geruime tijd klinkt de oproep aan scholen en zorginstellingen om zorg, hulp en onderwijs rondom kinderen op elkaar af te stemmen. Waarschijnlijk is iedereen het er wel over eens dat de ambitie ‘één gezin, één plan’ een goed streven is. In ons waarderingskader hebben we een standaard opgenomen zodat we de kwaliteit van de samenwerken tussen school en relevante partners kunnen beoordelen.

Toch stuiten de professionals die werkzaam zijn in het veld waarin wij toezicht houden op belemmeringen in de samenwerking en krijgen we regelmatig vragen over het delen van informatie over kinderen. Vragen die door de invoering van de AVG nog extra relevant en soms ook extra ingewikkeld zijn geworden.

Reden genoeg voor het VRObestuur om hier een themabijeenkomst aan te wijden. Omdat het een onderwerp is dat ons allemaal aangaat  nodigen we niet alleen de VRO-leden uit, maar is een ieder welkom.

We starten de middag met een inleiding over de AVG. Hierbij is de focus gericht op de vraag wat mogen maar ook wat moeten professionals nu delen over leerlingen en over hun gezinnen?  Met deze informatie gaan we kijken naar de praktijk van ons werkveld. Collega inspecteurs van het Toezicht Sociaal Domein houden zich al vele jaren bezig met o.a. het toezicht op de kwaliteit  van de samenwerking tussen ketenpartners. Zij hebben een instrument ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn bij vragen rondom het delen van informatie tussen ketenpartners.

Locatie:  A 105

13.30 uur:         Inloop met koffie en thee

14.00 uur:         Razia Khawaja geeft een toelichting over de AVG in relatie tot het  delen van informatie over leerlingen en studenten.

14.45 uur:         Rosanne Bobeldijk en Chantal Schalkx van het Toezicht Sociaal Domein nemen ons op interactieve wijze mee in  het gebruik van het instrument: Kiezen en delen.

16:00 uur:         Afronding met natuurlijk een hapje en een drankje

We horen graag van je of je de bijeenkomst wil bijwonen.

Dat kan door een berichtje aan:

Jacqueline, secretaris van de VRO:  jansendeveth@gmail.com

Of aan ondergetekende: H.Wairata@owinsp.nl.

We zien uit naar een inspirerende bijeenkomst

Namens het bestuur van de VRO

Hella Wairata

Voorzitter

29 augustus 2019