CMHF-VCP


Nieuwe blog Aleid Ringelberg, Voorzitter sector FO

Lees hier de blog!

Nieuwsbrief CMHF 01-2021

Er is een nieuwe nieuwsbrief van de CMHF, u kunt deze lezen via onderstaande link:

Nieuwsbrief CMHF 01-2021


PROview Sociale Partners

Het CMHF heeft een nieuwe PROview gepubliceerd.

U kunt de PROview raadplegen via onderstaande link:

PROview Sociale Partners nr. 18 van 15 oktober 2020


Blog 2-2020 voorzitter Sector Rijk

Aleid Ringelberg, voorziter CMHF-Sector Rijk heeft een nieuwe blog geschreven!

Via onderstaande link kun u haar blog openen en lezen.

Blog februari 2020 voorzittor Sector Rijk


Nieuwsbrief CMHF 29-01-2020

Nummer 1 – 2020
29 januari 2020
 
Aan het aantal vragen aan de CMHF te oordelen is de overgang op 1 januari jl. naar de nieuwe rechtspositie relatief probleemloos verlopen. De meeste vragen die op het bureau binnen komen gaan over doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd en IKB. Twee zaken die eveneens op 1 januari van dit jaar nieuw zijn, maar volstrekt los staan van de WNRA.
Het leidt wel tot veel verwarring. Vandaar onderstaand een kleine toelichting + nog wat andere (verenigings)zaken.

Doorwerken na AOW

In het laatste cao-akkoord 2018-2020 is afgesproken het recht op kunnen doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te beëindigen. Dit was een wens van de werkgever die de bonden hebben gehonoreerd in het kader van de onderhandelingen (m.a.w. de werkgever moest ook zaken binnen halen).
De ontslaggrond van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is daarmee wederom ingevoerd in de rechtspositie. Bonden hebben wel aandacht gevraagd voor het feit dat hier individuele knelpunten op kunnen treden. Deze uitzondering is eveneens vastgelegd in de vorm van een hardheidsclausule dus nadrukkelijk niet nader ingevuld.
De cao-afspraak is zoals gezegd een losstaande afspraak dus los van de WNRA. De cao-afspraak staat logischerwijs eveneens los van het pensioenakkoord uit 2019. Het pensioenakkoord heeft evenwel omgekeerd invloed gehad op de afspraak omdat voor een bepaalde categorie de AOW-gerechtigde leeftijd ging dalen in plaats van de voorziene gestage stijging.
Naast de effecten die dit voor bepaalde categorieën had (SBF en vaststellingsovereenkomsten; beide goed geregeld) heeft het SG-beraad zich uitgelaten dat zij de mogelijkheid tot maatwerk nadrukkelijk in ogenschouw zal nemen bij verzoeken tot doorwerken. De persoonlijke en financiële omstandigheden zullen dus degelijk gewogen worden. Met nog andere woorden: geen absoluut njet.
 

Individueel Keuzebudget (IKB)

Het IKB leidt tot zeer veel vragen. Het gaat te ver om die hier Er zijn daarnaast nog losse eindjes die opgelost moeten worden. Een lastige daarbij is nog de waardebepaling van een “uur” bij het binnen een jaar kopen of verkopen. Op zich is dit systeemtechnisch wel op te lossen, maar er is een verschil met de situatie onder IKAP dat niet als zodanig is gecommuniceerd bij vaststelling van het systeem. Dit is een omissie die rechtgezet moet worden. Momenteel wordt technisch onderzocht of en zo ja, hoe dat dan kan.allemaal te beantwoorden. Het merendeel zal de werkgever (lees: P-direkt) oppakken.
 
 
 
 

RABA en geschillencommissie

Naast het vallen onder het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetgeving is de wijze van geschillenbeslechting cruciaal bij normalisering. Om het vervallen van de bezwaar- en beroepmogelijkheid te compenseren hebben bonden aangedrongen op een vorm van oplossen van geschillen waarbij je niet direct bij de rechter terecht komt. Dit is efficiënt en voor de medewerker minder kostbaar.
 
RABA*):
Dit heeft gezorgd voor een loket waar men terecht kan met de vraag hoe met het geschil om te gaan. Dit loket doet dus geen uitspraak maar poogt het geschil in goede banen te leiden.
*) Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken
 
Geschillencommissie:
De bestaande geschillencommissies zijn samengevoegd en uitgebreid met een aantal onderwerpen. Deze commissie doet wel een uitspraak. Deze is echter niet bindend; men kan zich altijd nog tot de rechter wenden. De uitspraak is natuurlijk niet betekenisloos en zal voor de rechter altijd een rol spelen (dat geldt naar beide kanten, werkgever en werknemer, toe).
 
 
 
 

Verenigingen

 
Voor de aangesloten verenigingen wil het bestuur nog het volgende kwijt.
De CMHF is nog op zoek naar deskundige leden de zitting kunnen nemen in de geschillencommissie. Ervaring is een absolute vereiste. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Jan Hut (klik hier).
De meeste verenigingen hebben de bevoegdheid tot het aangaan van een cao nu in de statuten geregeld echter nog niet alle. Gelet op de brief van het ministerie van SZW die de CMHF heeft ontvangen is het noodzakelijk dat alle verenigingen dit voor de volgende aanmelding van de cao hebben geregeld. Dit kan in theorie al voor 1 juli van dit jaar zijn.
Voorbeeld van een statutaire bepaling is op te vragen via de mail bij Anja van Kleffens (klik hier)
 
 
 
 
Heeft u nieuws? Wij horen het graag van u. Stuurt u s.v.p. uw mail naar ons mailadres
De Nieuwsbrief Rijk wordt verzonden aan de bestuursleden van de bij de CMHF aangesloten verenigingen vallende onder de Sector Rijk alsmede aan de bij de CMHF bekende kaderleden (o.a. OR-leden) vallende onder de Sector Rijk.
Wilt u deze Nieuwsbrief verder verspreiden? Graag!
 
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Postadres: Postbus 91460, 2509 EB  Den Haag
Telefoonnummer secretariaat Sector Rijk: 0703499666
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuwsbrief 2 oktober 2019:

2 oktober 2019

Aantal gepensioneerden neemt nauwelijks toe

Door de stijging van AOW-leeftijd neemt het aantal gepensioneerden nauwelijks nog toe. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. Het aantal mensen dat met pensioen is, bedroeg vorig jaar bijna 3,2 miljoen.

Afvlakking
In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ruim 700 duizend. Het aandeel personen in de totale bevolking dat is gepensioneerd steeg in deze periode van 15 naar 18 procent. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd stijgt het aantal gepensioneerden de laatste jaren nauwelijks en is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking stabiel.

Veel minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar
Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat met pensioen is, is vanaf 2006 substantieel afgenomen. Dit komt doordat werknemers langer zijn gaan doorwerken vanwege versobering van vroegpensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 60,9 jaar in 2006 naar 65 jaar in 2018. Vorig jaar was minder dan 6 procent van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog bijna 19 procent.

Zaak in te blijven zetten op duurzame inzetbaarheid

De VCP vindt het een goede zaak dat we met zijn allen steeds langer doorwerken, daarmee houden we de oudedagsvoorzieningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar. Het is echter wel zaak dat we dit ook in goede gezondheid kunnen doen, zegt beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. De VCP is dan ook blij met de maatregelen die we als onderdeel van het pensioenakkoord op het gebied van duurzame inzetbaarheid hebben afgesproken en gaan uitwerken en mogelijk maken. In een veranderende arbeidsmarkt is het immers van belang dat alle professionals tot hun pensioen vitaal en duurzaam inzetbaar blijven. Ook die groepen werknemers die gericht maatwerk nodig hebben hierbij. “Gezond je pensioen halen begint als je jong bent, laat duurzame inzetbaarheid structureel onderdeel worden van de werkvloer van jong tot oud.”

 


Pensioen in meerdere scenario’s toegevoegd aan mijnpensioenoverzicht.nl

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers er via www.mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Een aantal pensioendeelnemers heeft hierom vanaf 30 september inzicht gekregen middels een vooruitblik in wat hun pensioen straks waarschijnlijk waard is bij diverse scenario’s. Dit moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht weer scenario en verwacht scenario. Voor de overige pensioendeelnemers zal dit nog dit jaar mogelijk worden gemaakt. De vooruitblik laat zien dat het pensioen hoger of lager kan uitvallen als de economie mee of tegen zit. Zo kunnen pensioendeelnemers inschatten of hun pensioen later voldoende zal zijn om van te leven.

Inflatie en rente
Deze nieuwe vooruitblik komt op Mijnpensioenoverzicht.nl naast de pagina ‘mijn pensioen straks’. Het bedrag op die pagina houdt geen rekening met mogelijke prijsstijgingen (inflatie). Op de pagina vooruitblik is dat wel geval. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke renteontwikkelingen. Zo wordt beter inzichtelijk wat iemand later met het opgebouwde pensioen kan doen. Bij een hoge inflatie en lage rente kun je minder met je pensioen kopen, en omgekeerd. De nieuwe vooruitblik toont drie bedragen die verschillende scenario’s laten zien.

Aanspraken
De extra informatie verandert niets aan de aanspraken of rechten van deelnemers en staat los van mogelijke kortingen of de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel, waar nu aan wordt gewerkt. De aangepaste AOW-leeftijd wordt de komende maanden in de bedragen verwerkt. Deze vooruitblik geeft beter inzicht in de waarde van het te verwachten pensioen, dus wat je ervoor kunt kopen. Mensen kunnen het te verwachten pensioen vergelijken met hun huidige netto-inkomen.

De VCP zal de komende tijd de reacties van haar leden op deze toevoeging op mijnpensioenoverzicht.nl monitoren. De VCP is kritisch op de vraag of dit zal leiden tot meer inzicht en handelingsperspectief bij pensioendeelnemers.

Wil je zelf meer inzicht hebben in wat je pensioen waard is, kijk op website www.mijnpensioenoverzicht.nl

Een korte toelichting op de nieuwe vooruitblik vind je op dit filmpje: https://youtu.be/Mi4vm7UPofE
Voor een uitgebreide Q&A, klik hier.

 

 

Oudere nieuwsbrieven:

 

 


CAO Rijk: Stemmen over onderhandelingsresultaat Het Nieuwe Roosteren (HNR)
12 september 2019 – Bonden en werkgever hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over het nieuwe roosteren, capaciteitsmanagement en het recht op nachtdienstontheffing bij het Rijk. Vooral voor medewerkers in roosterdienst gaat het om belangrijke wijzigingen.
Lees hier het hele bericht

Pensioenkortingen ABP en PFZW gaan mogelijk niet door
9 september 2019 – De korting op de ABP- en PFZW-pensioenen in 2020 gaat mogelijk niet door. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in overleg met de pensioensector kijken naar een oplossing en de financiële gevolgen in kaart brengen.
Lees hier het hele bericht

Deel met uw collega’s
Deel dit nieuws gerust met uw collega’s door deze mail naar hen door te sturen.

Heeft u deze mail doorgestuurd gekregen en wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan.

Met vriendelijke groet,

Het team van Ambtenarensalaris

 


Beste Leden,

De VCP heeft een film gepubliceerd over de pijnpunten in het pensioenstelsel.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en de film over de pijnpunten!

VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel